توسعه روستایی در الگوی اسلامی ایرانی توسعه
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
نام استاد/نام دانشجو : شفيعی