امکان پذیری الگوی متمایز اسلامی -ایرانی پیشرفت
39 بازدید
محل نشر: ارائه شده در همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/3/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بدون شک حرکت به سمت تدوين الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت نیازمند اثبات امکان پذیری طراحی این الگو به گونه ای متمایز از سایر الگو های پیشرفت است. اگر الگوهای پیشرفت ، آن گونه که برخی ادعا کرده اند، فن آوری هایی کاربردی مبتنی بر نیاز مشترک نوع بشر باشند، تلاش براي تدوين الگوي متمايز ايرانی-اسلامی برای پیشرفت تلاشی بی ثمر است. این مقاله با رد این شبهه ،امکان پذيري تدوين الگوي متمايز اسلامی-ایرانی پیشرفت را به طور عمده متاثر از تفاوت های موجود در تعیین مفهوم، و راهبردهای پیشرفت می داند. در اين تحليل الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت بر پايه سه مولفه آموزه هاي اسلامی، اقتضائات بومی و تجربه بشری استوار است؛ که دو عنصر اول می توانند تفاوتی چشمگیر در الگو ایجاد نماید. تعميم اين الگو به ساير کشورها نيازمند ملاحظه اقتضائات بومی-محیطی و همچنین ایجاد فهم مشترک نسبت به آرمان و راهبردهای پیشرفت است. کلید واژه ها: اسلام،توسعه ، پیشرفت و تعالی ،رشد، الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگوی توسعه، ، مدل سازی، فن آوری. Islam, Development, Progress & Flourishing, Growth, Irano-Islamic Model of Development, Modeling, Thechnology,