درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی
47 بازدید
محل نشر: معرفت اقتصادی، ش1، صص 7-32
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/12/27
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در چند دهه اخیر شکل گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی توان از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار می تواند با پر کردن خلاء های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید. بر اساس نگرش اسلامی، اخلاق کسب و کار اهداف والاتری را نیز دنبال می کند. اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت ، اخلاق کسب و کار را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می کند. این رویکرد دینی به اخلاق کسب و کار نه تنها می تواند بر غنای محتوایی اخلاق تجارت بیفزاید، بلکه به درونی سازی آن کمک می نماید.