اصول و مبانی مقایسه بین ترجمه ای به همراه مقایسه تطبیقی دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادی اثر آمارتیا سن
44 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش، 1، 224-165
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/3/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقایسه تطبیقی بین ترجمه ای، به بررسی تطبیقی دو یا چند ترجمه از یک متن بر پایه سه محور کلی «امانت در ترجمه»، «رسایی ترجمه» و «شیوایی ترجمه» اطلاق می گردد. بر این اساس، در یک بررسی تطبیقی، به ترتیب، میزان وفاداری مترجمان به متن اصلی، توانایی آنان در انتقال منظور نویسنده و آراستگی و روان بودن ترجمه آنها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. ناتوانی یک مترجم در ارائه ترجمه ای وفادار به متن، رسا و شیوا می تواند به دلیل عواملی چون فرو رفتن در لاک ترجمه تحت اللفظی، عدم توجه به مفاهیم و اصطلاح های علمی، درک نادرست از ساختار جمله ها در زبان مبدا و عدم رعایت اصول نگارش در زبان مقصد رخ دهد. برای عینی تر شدن مباحث، این مقاله چارچوب پیشنهادی مزبور را در بررسی تطبیقی دو ترجمه، به کار گرفته است. بررسی مزبور به خوبی مزیت ها و معایب هر یک از این دو ترجمه را به شکلی ملموس و عینی نمایان کرده و می تواند الهام بخش مطالعات بعدی باشد. کلیدواژگان: مقایسه تطبیقی بین ترجمه ای ، آمارتیاسن ، محمودی ، فشارکی ، توسعه به مثابه آزادی